6819
1
تاريخچه شهرستان

الشتر مركز شهرستان سلسله در شمال استان لرستان و در غرب ايران است. مردم الشتر به زبان لكي صحبت مي‌كنند. شهر الشتر يكي از زيباترين منطقه‌هاي گردشگري استان لرستان مي‌باشد كه همواره مورد توجه عده زيادي از گردشگران استان و خارج از استان بوده و به دليل منطقه جغرافيايي اش، داراي آب و هواي معتدل است. برخي خاورشناسان سرزمين كهن الشتر را همان «نسا» دانسته‌اند كه داريوش در كتيبة بيستون از آن يادكرده، ولي پورداود در اين نظريه ترديد كرده زيرا نساي ياد شده متعلق به دورة مادها و از مكان هاي مهم پرورش اسب بوده است (ص 288290). آثاري چون سفالهاي منقوش و اشياء برنزي كه در دشت الشتر كشف شده‌اند نشانة آباداني اين سرزمين در دوره‌هاي كهن است (استاين، 291277). حمدالله مستوفي به وجود آتشكدة اروخش (يا اردخش، اردحش، اروحش) كه قبلاً در آنجا وجود داشته و اصطخري نيز به موقعيت مكاني الشتر اشاره كرده و آنجا را از شهرهاي جبال كه در 10 فرسخي نهاوند و 12 فرسخي شاپورخواست بوده به حساب آورده است(ص 197). در اواخر سدة 13ش، دژ استواري كه قلعة مظفري نام گرفت، در خاور الشتر، توسط مهري خان اميرالعشاير و مهرعلي خان امير منظم ساخته شد (فرهنگ جغرافيايي ايران، 6/21). مدتي مهرعلي خان در اين قلعه حكمراني كرد و سرانجام توسط حاكم نظامي لرستان دستگير و اعدام گرديد(استارك، 21، 22).

1394/03/07
Powered by DorsaPortal