4306
1
بخشداري ها
شهرستان سلسله داري 2بخش است:
1- بخش مركزي با جمعيت 59813 نفر به مركزيت شهر الشتر (شهر الشتر با جمعيت 37257 نفر).
اين بخش داراي 4 دهستان دوآب - هنام - قلعه مظفري و يوسفوند است كه در مجموع داراي 200 روستا مي باشد.
جناب آقاي علي ياس جلوياري بخشدار بخش مركزي است.
2- بخش فيروزآباد با جمعيت 17208 نفر به مركزيت شهر فيروزآباد است(جمعيت شهرفيروزآباد 2876 نفر).
اين بخش داراي 2 دهستان فيروزآباد و قلايي است كه در مجموع داراي 66 روستا مي باشد.
جناب آقاي حشمت نورعلي بخشدار بخش فيروزآباد است.
شهرستان درمجموع 113 دهياري دارد كه 83 دهياري مربوط به بخش مركزي و 30 دهياري در بخش فيروزآباد قرار دارد.
2018/12/22
Powered by DorsaPortal