گزارش نهايي خسارت سيل اخير شهرستان سلسله
به گزارش روابط عمومي فرمانداري سلسله، بر اثر بارندگي هاي اخير، بخش هاي مختلف كشاورزي، راه هاي روستايي و خيابان هاي شهري، پل ها، كانالها، تيرهاي چراغ برق، كارگاه هاي توليدي، خطوط انتقال آب روستايي....

 

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري سلسله، بر اثر بارندگي هاي اخير، بخش هاي مختلف كشاورزي، راه هاي روستايي و خيابان هاي شهري، پل ها، كانالها، تيرهاي چراغ برق، كارگاه هاي توليدي، خطوط انتقال آب روستايي، واحدهاي مسكوني ساختمان و تاسيسات مخابرات و ساختمان اداري بهزيستي  دچار خساراتي شده اند. در بررسي هاي كارشناسان مربوطه، ميزان كل خسارات وارده به شهرستان مبلغ243615ميليون ريال برآورد شده است كه به تفكيك در جدول زير مشخص شده اند.

جدول برآورد خسارات بر اثر بارندگي هاي اخير شهرستان سلسله آبان ماه 94

رديف

شرح خسارات وارده به بخش هاي مختلف

مبلغ خسارات وارده(ميليون ريال)

دستگاه

1

محصولات كشاورزي 400 هكتار، 100 دستگاه جايگاه دام، 200تن علوفه دام، 5مزرعه پرورش ماهي، 10 كيلومتر كانال آب بر،20 كيلومترجاده بين مزارع،150 كندو زنبور عسل

133325

جهاد كشاورزي

2

5كيلومتر راه روستايي،300متر راه اصلي، 350متر ديوار حفاظتي،29 دهنه پل

62000

راه و شهرسازي

3

تخريب آسفالت خيابان ها و معابر، تخريب كانال هاي خروجي، تخريب فضاي سبز، تخريب تير و چراغ هاي برق روشنايي، تخريب كارگاه توليد شن و ماسه

15000

شهرداري الشتر

4

تخريب آسفالت خيابان ها و معابر، تخريب كانال هاي خروجي، تخريب فضاي سبز، تخريب تير و چراغ هاي برق روشنايي، تخريب ديوار حفاظتي

5320

شهرداري فيروزآباد

5

تلف شدن دام، تخريب راه عشايري

10000

امور عشايري

6

خطوط انتقال آب روستايي، چشمه، راه و پل دسترسي به ايستگاه ها، خط پمپاژ

3170

آبفار

7

واحدهاي مسكوني روستايي، تخريب معابر و آسفالت

13000

بنياد مسكن

8

ساختمان اداري

100

بهزيستي

9

ساختمان و تاسيسات مخابراتي

200

مخابرات

10

خطوط انتقال و تير برق

1500

برق

11

جمع كل

243615

(ميليون ريال)

--

 

 
 
 
تاریخ:
1394/08/13
تعداد بازدید:
83
منبع:
Powered by DorsaPortal