فرمانداری شهرستان سلسله
حوزه فرماندار
فرمانداران در قلمرو مأموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت مسئوليت اجراي سياست‌هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند نهادهاي انقلاب اسلامي نيروهاي انتظامي شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غير دولتي را عهده‌دار خواهند بود.

- برقراري و حفظ نظم و امنيت عمومي در شهرستان بر عهده فرمانداران مي‌باشد، فرمانداران با تشكيل جلسات شوراي تأمين و از طريق نيروهاي انتظامي نسبت به تأمين امنيت مبادرت مي‌ورزند.

- نظارت و مراقبت در بهبود و پيشرفت امور عمراني و همچنين نحوه تقسيم اعتبارات طرح‌هاي عمراني با در نظر گرفتن اولويت‌ها.

- هماهنگ ساختن ارگان‌هاي اداري و اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي در اجراي سياست عمومي دولت.

- فراهم ساختن موجبات تأمين حوائج عمومي مردم از طريق جلب همكاري مؤسسات و سازمان هاي دولتي و غير دولتي.

- جلوگيري از پيش‌آمد‌هاي نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهاني و كمك به آسيب ديدگان.

- مراقبت و نظارت در انجام انتخابات طبق قوانين و مقررات.

- انجام وظايف مربوط به امور شهرداري‌ها طبق مقررات قانوني شهرداري ها.

- نظارت در امور جمعيت‌‌ها و احزاب و جلوگيري از فعايت‌هاي غير قانوني.

- مراقبت دقيق از اوضاع سياسي محل مأموريت و اتخاذ تصميمات لازم بر اساس قوانين و مقررات مربوطه.

- نظارت و مراقبت در پيشبرد امور كشاورزي و بهبود وضع كشاورزان(با تشكيل جلسات كارگروه كشاورزي).

- نظارت بر مراقبت در پيشرفت امور آموزشي اجتماعي و بهداشت و درمان.

- مراقبت در امور مربوط به اتباع بيگانه مطابق قوانين و مقررات مربوطه.

تاریخ به روز رسانی: 2019/07/15
Powered by DorsaPortal